ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

19 april 2020

1. Toepassingsgebied
Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna AVV genoemd) definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op de website door een gebruiker (hierna klant genoemd).
De AVV drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.
Uitzonderingen op de bepalingen van de AVV kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AVV onverlet.
Marlies Scheveneels behoudt zich het recht voor om de AVV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassingen zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.

2. Online winkel.
Via de website stelt de verkoper de klant een online winkel ter beschikking die de verkochte producten of diensten voorstelt, zonder dat de foto’s een contractuele waarde hebben.
De producten of diensten worden met de grootste nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten in de presentatie kan de verkoper echter niet aansprakelijk worden gesteld voor dit feit.
De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

3. Prijs
De prijzen vermeld in de webshop zijn incl. BTW.
De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.
Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.
De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangerekend en gefactureerd voor de validatie van de bestelling door de klant.
Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden duidelijk vermeld op de factuur die de klant ten laatste 48u na bestelling per mail ontvangt. 

4. Online bestellen
De klant heeft de mogelijkheid om online een digitaal bestelformulier in te vullen. Door het invullen en verzenden van het formulier aanvaardt de klant de prijs en de beschrijving van de producten of diensten.
Om zijn bestelling te valideren, moet de klant deze AVV aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken.
De klant moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven. Elke uitwisseling met de verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres.
Bovendien moet de klant de leveringswijze kiezen. 
De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem op de rekening van de klant totdat het probleem is opgelost. 

5. Bevestiging en betaling van de bestelling.
De verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.
De klant verricht de betaling binnen de 14 dagen van de factuurdatum door middel van de betaalinformatie die beschikbaar gesteld wordt. 
De verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.
In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product, zal de verkoper de klant zo snel mogelijk per e-mail p de hoogte stellen om de bestelling van het product te vervangen of te annuleren.
De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.

6. Levering
De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van de verkoper.
De producten worden geleverd op het adres dat door de klant is aangegeven op het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de klant zullen aan de klant in rekeningen worden gebracht. Om redenen van beschikbarheid kan een bestelling afhankelijk zijn van meerdere opeenvolgende leveringen aan de klant.
De levering vindt plaats, volgens de door de klant gekozen methode, 5-6 werkdagen na ontvangst van de betaling.
De leveringstermijn is indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de verkoper of de vervoerder. Indien de leveringstermijn meer dan dertig dagen na de datum van de bestelling bedragen, kan de verkoopovereenkomst echter worden opgezegd en kan de klant worden terugbetaald.
In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de informatie op de factuur, moet de klant de verkoper hiervan binnen de drie werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen. Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

7. Herroepingsrecht
Indien de klant een consument is, kan hij zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen vinnen veertien werkdagen na de levering van de goederen.
Na kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping heeft de klant dan veertien dagen de tijd om de goederen terug te sturen of te retourneren. 
De klant kan een terugbetaling van de geretourneerde artikelen vragen, zonder extra kosten, met uitzondering van de kosten van terugzending, die voor zijn rekening zijn.
De terugzending of omruiling van de artikelen kan alleen worden aanvaard als de producten geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat zijn.

8. Gegevensbescherming
De verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren.
De verkoper garandeert zijn klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is op de website.

9. Overmacht
Indien de verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.
In geval van overmacht heeft de verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De verkoper zal de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.
Indien de overmacht langer dan negentig dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de verkoper verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de klant worden gefactureerd. 

10. Onafhankelijk van de bepalingen
Indien een of meer bepalingen van deze AVV onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze AVV doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.
De verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.

13. Toepasselijk recht en jurisdictie. 
Deze AVV worden beheerst door het Belgische recht. In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper.